kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Nedeľná tragédia, ktorá sa stala v Bratislave spôsobila oživenie diskusie ohľadom alkoholu za volantom. Prečo to prišlo až teraz?

Služby diaľničnej patroly sú bezplatné aj pre motoristov, ktorých vozidlá boli od kúpy diaľničnej známky oslobodené.

Energetická kríza vyťahuje peniaze z inak už ťažko skúšaného automobilového priemyslu. V Nemecku to vyzerá zle.

Pri plánovaní kúpy automobilu je dnes spotreba paliva jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vodiči berú do úvahy.

Dočasné zavedenie kontrol na hraniciach Česka so Slovenskom sa bude týkať aj medzištátnej vlakovej dopravy.

Česmad Slovakia prijalo so znepokojením informáciu o dočasnom obnovení hraničných kontrol.

Klasická križovatka bez doprvaného značenia môže mnohýcm vodičom narobiť nemalé problémy. Ako sa zachovať, ak sa ocitnete v podobnej dopravnej situácii?

Stavebné práce v prvej etape nového obchvatu obcí v mikroregióne Malokarpatska sú ukončené.

Slovenské mestá a obce vyčlenia počas Dňa bez áut oblasti výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

Ako je to so státím v obytnej zóne? A čo elektrické kolobežky, smú sa v nej používať? Prinášame odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa obytnej, pešej a školskej zóny.Obytné zóny sú samozrejmou súčasťou slovenských miest a obcí a opodstatnenie ich existencie nachádzame vo zvyšovaní bezpečnosti chodcov, ktorí sa v nej pohybujú. Jedná sa o lokality, ktoré nemajú charakter významnej dopravnej tepny, preto povinný spomalený prejazd obytnou zónou nie je dôvodom zdržania.

Napriek tomu sa v praxi stretávame s tým, že vodiči pravidlá platné v obytných zónach nielen nepoznajú, ale ani nerešpektujú. Dokonca ani po tom, čo boli miestnymi upozornení.

Obytná, pešia a školská zóna - hlavné rozdiely, ktoré musíte ako vodič poznať

Paragraf 59 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. (celé znenie tu) spája povinnosti a práva platné v obytnej, školskej a pešej zóne, ale určité rozdiely existujú. Jeden z rozdielov spočíva v tom, že do pešej zóny majú povolený vjazd výhradne tie vozidlá, ktorým to povoľuje dopravná značka, ale do obytnej a školskej zóny môžu všetky vozidlá okrem tých, ktoré majú uvedený zákaz vjazdu dopravným značením.

Rozdiel medzi obytnou a školskou zónou spočíva v situovaní, školské zóny sú spravidla pri školách. V školských zónach nie je v porovnaní s obytnými deťom povolené hrať sa na ceste. Okrem toho v školskej zóne môžu autá aj stáť, ak tým neobmedzujú chodcov.

Kto má výnimku zo státia a zákazu vjazdu

Pripomíname však, že na základe Zákona o cestnej premávke § 126 ods. 2) zákazy vjazdu a státia pre uvedené zóny neplatia pre vodiča motorového vozidla s osobitným evidenčným číslom, teda vozidlá Policajného zboru a ministerstva vnútra. Avšak nie kedykoľvek, jedine vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh. Celé znenie uvedeného zákona uvádzame na konci tohto článku.

Chodci, deti a zvieratá na ceste

Vo všeobecnosti platí, že chodci majú na pohyb používať chodníky, zákon dokonca hovorí o konkrétne pravej strane chodníka. Lenže chodci v obytných zónach majú výnimku a nemusia dodržiavať § 52 cestného zákona. V obytnej zóne môžu chodci používať nielen chodník, ale aj celú šírku vozovky, pričom pred motorovým vozidlami majú chodci vždy prednosť. Na celej šírke vozovky môžu osoby tlačiť detský kočík, hrať sa a vôbec sa voľne pohybovať.

Zároveň platí, že chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. Deti síce poznať zákony nemôžu, mali by však byť poučené rodičmi, že prechádzajúce auto a motorku musia vždy nechať prejsť.

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný (§ 57) aj v obytnej zóne, za ich zabezpečenie je zodpovedný ich chovateľ alebo poverená osoba.

Maximálna povolená rýchlosť vozidiel

V obytnej, školskej i pešej zóne platí spoločné pravidlo, že vozidlá môžu jazdiť rýchlosťou maximálne 20 km/h. Pritom je vodič povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť.

V obytnej zóne sa môžu pohybovať aj cyklisti na bicykloch.

Parkovanie áut na ceste

Obytné a pešie zóny majú spoločný zákaz státia motorových vozidiel. To znamená, že autá, dodávky a motorky sa v obytných zónach pohybovať môžu, môžu zastaviť (napríklad pre vykládku nákladu či nástup osôb), ale nemôžu tu stáť (parkovať).

Výnimku nemajú ani rezidenti. Obyvateľ obytnej zóny nesmie svoje auto parkovať na ceste ani pred vlastným domom, vchodom či pozemkom. Obytné zóny sú zriaďované v prípade, že sa v nich nachádzajú vyhradené parkovacie státia a/alebo v prípade, že rezidenti disponujú vlastným pozemkom pre odparkovanie vozidla.

Teda odpoveď na otázku, či môžem parkovať v obytnej zóne na ceste pred vlastným domom, je nie.

POZOR: V školskej zóne môžu motorové vozidlá stáť, ak neobmedzujú chodcov, zároveň však musia dodržiavať všetky štandardné pravidlá státia (najmenej 5 m od prechodu pre chodcov, najmenej 5 m od rohu križovatky a pod.).

Úplné znenie zákona:

Zákon č. 8/2009 Z. z. § 59 (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne
(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52 (Osobitné ustanovenia o chodcoch). Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.
(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.


Ďalšie súvisiace zákony (aktualizované):

§ 21 Vchádzanie na cestu
(1) Pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.


§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.


§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom
(1) Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.

§ 126 Osobitné evidenčné číslo
(2) Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh podľa odseku 1, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu, zákaz zastavenia ani zákaz státia vyplývajúci z dopravných značiek a z § 59 ods. 2 a 3 o vjazde vozidiel do pešej zóny a o státí v obytnej zóne a pešej zóne. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Autor: Erik Stríž

Zdroj: autoviny.sk

Dopravná nehoda je nepríjemná a ani pri najlepšej snahe sa jej niekedy nedá vyhnúť. Čo v takej situácii robiť? Dôležité je zachovať si chladnú hlavu a riadiť sa krokmi, ktoré nájdete v tomto článku.

Diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami má tvoriť spolu 46 úsekov.