kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Zadržať vodičský preukaz nemusí len polícia. Môže tak urobiť aj exekútor?

Kedy vám môže polícia zadržať vodičský preukaz? Vedeli ste, že tak nemusí urobiť priamo príslušník Policajného zboru?

 

 • Vodičský preukaz vám môže byť zadržaný aj vtedy, ak ste v exekúcii.
 • Za určitých okolností dokonca môžete dostať verejnoprospešné práce.

Vodičský preukaz je doklad, ktorý je pre mnohých životne dôležitý. Veľká časť pracujúcich ľudí sa spolieha práve na možnosť viesť motorové vozidlo. Na tom majú postavené živnosti alebo si mnoho z ľudí hľadá prácu ako vodič profesionál.

Avšak, čo ak vám je vodičský preukaz zadržaný? Za akých okolností sa tak môže stať? Ako potom treba postupovať?

Za určitých okolností si dokonca pokutu uloženú mimo blokového konanie môžete odpracovať verejnoprospešnými prácami.

Zadržanie či odobranie?

Než preberieme problematiku dôvodov na zadržanie vodičského preukazu, pozrime sa, čo to vlastne znamená jeho zadržanie. Kolega Erik Stríž sa tejto problematike venoval vo svojom článku, kde okrem iného uvádza aj, že:

 • zadržanie vodičského preukazu znamená, že policajt dočasne zadržal vodičský preukaz vodiča, ktorý odmietne alebo nemôže na mieste zaplatiť pokutu alebo dokonca aj vtedy, keď vodič v čase kontroly pri sebe nemá vodičský preukaz – v takom prípade mu policajt vydá potvrdenie o tom, že mu preukaz zadržiava (podľa § 70 a § 71 zákona o cestnej premávke);

Z tohto textu je teda jasné, že zadržaním vodičského preukazu oň definitívne neprídete. Zamedzeniu šoférovania pre všetky kategórie sa venuje pojem ODOBRATIE vodičského oprávnenia, ktoré je popísané nasledovne:

 • odobratie vodičského oprávnenia znamená, že vodič prichádza o možnosť šoférovať/riadiť motorové vozidlá všetkých druhov a typov. K tomuto sa pristupuje buď vtedy, keď sa to vodičovi nedovoľuje zdravotný stav (podľa § 92 odseku 2) alebo sa dopustil prehreškov v cestnej premávke podľa § 92 odseku 3

Za čo policajt môže vodičský preukaz zadržať?

Detailné opísanie dôvodov na zadržanie vodičského preukazu môžeme nájsť v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z., konkrétne v jeho paragrafe 70 a 71. Prvý zmienený paragraf vo svojom odstavci 1 opisuje dôvody, kedy vám môže policajt vodičské oprávnenie zadržať. Je to predovšetkým vtedy, ak:

 • možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
 • má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
 • orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „zdravotná spôsobilosť“) alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len „psychická spôsobilosť“),
 • je vodičský preukaz neplatný,
 • vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a.

A čo zahraničný preukaz?

Policajt dokonca vo vyššie uvedených prípadoch môže zadržať vodičský preukaz aj v prípade, že nebol vydaný na Slovensku. Jeho povinnosťou je však podľa paragrafu 70, odst. 4 bezodkladne vydať o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zaslať vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky.

Zadržať ho môže aj vojenská polícia

Okrem toho vám môže byť vodičský preukaz zadržaný aj v prípade, že ho v momente spáchania priestupku a následnej kontroly nemáte pri sebe alebo ho príslušníkovi policajného zboru nepredložíte (§ 70, odst, 5). Už len tým, že vám policajt vydá príslušné potvrdenie, je vodičský preukaz považovaný za zadržaný.

Na druhú stranu ak už dôvody zadržania vodičského oprávnenia nie sú alebo pominuli, musí vám byť doklad bezodkladne vrátený. Navyše, vodičák vám nemusí zadržať len klasický policajt. Môže tak urobiť aj príslušník Vojenskej polície a to v prípade, že ide o priestupky, ktoré môže objasňovať daný útvar verejnej správy (§ 70, odst, 8).

Vodičský preukaz zadrží aj exekútor

Pre mnohých vodičov je dôležitou informáciou, že povolenie viesť motorové vozidlo nemusí zadržať len príslušník polície. Môže tak urobiť aj exekútor. Ako opisuje § 70, odst, 11, stane sa tak za týchto okolností:

 • Vodičský preukaz sa považuje za zadržaný aj vtedy, ak súdny exekútor vydal príkaz na zadržanie vodičského preukazu37aa)a vyznačil túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

Zadržanie aj za jazdu bez diaľničnej známky

V rovnakom zákone, avšak v paragrafe 71 v odstavci 1, sú uvedené aj iné dôvody, pre ktoré môžete mať zadržaný vodičák.

Jedným z nich je dokonca priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky. A to dokonca aj vtedy, ak ste pokutu ochotný zaplatiť, avšak nemôžete tak urobiť z akéhokoľvek dôvodu na mieste. Vozidlo však aj napriek tomu môžete ďalej viesť. Príslušník policajného zboru vám totiž vydá tlačivom ktorým povoľuje vedenie motorového vozidla na 15 dní. Môžete tak robiť len na území Slovenskej republiky. V tomto potvrdení musí byť taktiež uvedený rozsah vodičského oprávnenia a spôsob jeho navrátenia.

Páchateľ priestupku ďalej môže policajta požiadať, aby bolo vodičské oprávnenie podstúpené orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava.

A čo iné dôvody?

Ďalšími dôvodmi na zadržanie vodičského oprávnenia je uložená pokuta, ktorú síce chcete zaplatiť, ale nemôžete. A to za (§ 71, odst, 1):

 • priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • priestupok spáchaný na úseku výberu mýta
 • priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave

Za rovnaké dôvody vám môže policajt zadržať vodičák aj vtedy, ak pri sebe nemáte finančné prostriedky na zaplatenie blokovej pokuty a vec nemožno vyriešiť v blokovom konaní (§ 71, odst, 3). Existuje množstvo vodičov, ktorí sa rozhodnú ísť hlavou proti múru a obdržanú pokutu ignorujú. Vtedy má správny orgán možnosť do 30 dní od lehoty splatnosti vodičské oprávnenie zadržať a vec postúpiť na výkon rozhodnutia (§ 71, odst, 5). V určitých scenároch dokonca môžete uloženú pokutu zaplatiť aj vykonávaním verejnoprospešných prác (§ 71, odst, 7).

Verejnoprospešné práce

Čo sa týka verejnoprospešných prác, samotný zákon myslí aj na množstvo potrebného odpracovaného času. Síce v ňom nie je presne špecifikované, ako dlho musíte tieto práce vykonávať, je v ňom uvedené, že mzda za túto činnosť sú 3 eurá na hodinu. Takýmto spôsobom si môžete odpracovať pokutu vyššiu ako 60 eur a to vtedy ak nebola uložená v blokovom konaní.

Vykonanie verejnoprospešných prác musí previnilec vykonať v lehote určenej správnym orgánom. Zároveň však táto lehota nemôže byť dlhšia ako jeden rok. Ako uvádza ďalej § 88a, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určenej lehote, správny orgán zabezpečí výkon rozhodnutia uloženej pokuty alebo jej časti iným spôsobom.


Autor: David Hecl
Zdroj: autoviny.sk