kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Nie je zákaz ako zákaz. Viete kedy sa používajú tieto dopravné značky?

Tieto dopravné značky sa bežne používajú na našich cestách. Samozrejme, že znamenajú zákaz vjazdu, no viete presne kedy sa používajú?

 

  • Máme dve všeobecné zákazové značky, ktoré zakazujú vjazd všetkým druhom vozidiel
  • Pre vodičov je problémové rozlíšiť najmä dopravné značky č. 230 a č. 231
  • Aká je výška pokuty za vjazd do zákazu?

Zvislé dopravné značenia, teda najmä tie zákazové, môžu bežnému vodičovi častokrát narobiť problémy. Ich čítanie je pritom pomerne jednoduché, no aj keď na prvý pohľad vyzerajú podobne, zakazujú vjazd úplne iným dopravným prostriedkom. Najväčšie problémy potom robí rozlíšiť rozdiely medzi dopravným značením č. 230 a č. 231.

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Poďme na to pekne od podlahy. Máme dve dopravné značenia, ktoré bez obmedzení zakazujú vjazd všetkým druhom vozidiel. Nimi sú značky č. 230 a č. 231. Dopravné značenie s označením č. 231 pozná asi každý z nás. Ide o klasický zákaz vjazdu. Značka, ktorá sa na to používa, zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.


Regulačná značka č. 231 - Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
Zdroj: Slov-Lex


Veľmi podobnou značkou, ktorá zakazuje vjazd všetkých vozidiel je dopravná značka č. 230. Táto sa však používa v spojitosti s označením jednosmernej cesty. Konkrétne značka zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje informačná značka 321.


Regulačná značka č. 230 - Zákaz vjazdu všetkými vozidlami používaná predovšetkým v spojení s informačnou značkou č. 321
Zdroj: Slov-Lex


Zákaz vzťahujúci sa na konkrétne vozidlá

To boli všeobecné značky zakazujúce vjazd všetkým druhom vozidiel. Avšak do zákazu môžete vojsť v prípade, že je vyznačený jednou z nasledujúcich dopravných značiek:

  • č. 232 – dopravná značka s týmto označením zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám.

Regulačná značka č. 232 - Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Zdroj: Slov-Lex

 

  • č. 233 – táto dopravná značka zakazuje vjazd alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom. Tento symbol sa môže meniť v závislosti od použitia dopravnej značky. Príslušné symboly sú súčasťou prílohy č. 1 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. Vyobrazená dopravná značka zakazuje vjazd alebo vstup všetkým motorovým vozidlám okrem motocyklov bez postranného vozíka.

Regulačná značka č. 233-50 - Zákaz vjazdu pre motorové vozidlá okrem motocyklov bez postrenného vozíka
Zdroj: Slov-Lex


Pre niekoho metúcim môže byť aj použitie symbolu z bodu 1 alebo symbolu z bodu 5. Zatiaľ čo prvý zmienený symbol sa používa na zobrazenie motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, druhý symbol je určený pre motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t aktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča s výnimkou motocyklov.

Čo je to motorové vozidlo?

Motorovým vozidlom sa podľa Zákona č. 8/2009 Z. z. § 2, ods. 2, písm. l) rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou podľa písmena f) a trolejbus. Písmeno f) tohto zákona pritom hovorí, že chodcom je účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera.

Koľko zaplatíte za porušenie daných dopravných značiek a zákona?

Aktuálny sadzobník pokút hovorí jasne. Za nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia dostanete nasledovné blokové pokuty.

  • Zákaz vjazdu všetkých vozidiel – pokuta 50 € pre vodiča motorového vozidla a 20 € pre vodiča nemotorového vozidla
  • Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel – pokuta 50 €

Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk