kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Predstava vysokorýchlostnej trate medzi krajinami V4 stále žije

Vláda odobrila vypracovanie štúdie vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4.


Pre projekt vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín Vyšehradskej štvorky (V4) by mala byť vypracovaná národná štúdia uskutočniteľnosti. Návrh Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR v stredu odobrila vláda. Verejnú súťaž na štúdiu uskutočniteľnosti by mali podľa materiálu zabezpečiť Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Rezort dopravy v materiáli konštatuje, že spoločným vyhlásením predsedov vlád V4 bolo deklarované pristúpenie Slovenskej republiky k projektu vysokorýchlostnej trate (VRT) spájajúcej hlavné mestá V4. Následne došlo k podpísaniu vyhlásenia ministrov V4 o zámere spolupracovať na projekte. V roku 2019 nasledovalo spoločné vyhlásenie ministrov V4 o projekte vysokorýchlostnej železničnej siete v strednej Európe a jej financovaní.

Všetky štyri krajiny sa podľa MDV zaviazali zrealizovať národné štúdie uskutočniteľnosti. "Slovenská republika ako jediná z krajín V4 nemá pripravený žiadny koncept budovania vysokorýchlostnej trate. Spracovanie národnej štúdie uskutočniteľnosti je jedným zo základných predpokladov nielen realizácie prípadnej výstavby VRT na Slovensku, ale aj možnosti financovania celého projektu z prostriedkov EÚ," priblížil rezort dopravy v predkladacej správe. Ministerstvo upozornilo, že neúčasťou na tomto projekte hrozí trasovanie VRT z Maďarskej republiky do Českej republiky a Poľska cez Viedeň, obídením Slovenskej republiky.

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2022 vo výške 1 milión eur. O zabezpečenie finančných prostriedky na realizáciu štúdie uskutočniteľnosti požiadalo MDV v rámci komentára k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024. Rezort dopravy žiada výdavky zapracovať zo strany ministerstva financií do limitu výdavkov stanovených pre rozpočtovú kapitolu MDV v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024, a to formou zvýšenia limitu kapitálových výdavkov (transferov) na rok 2022 o sumu 1 milión eur pre ministerstvo dopravy. Finančné prostriedky majú byť poskytované ŽSR prostredníctvom MDV ako transfer z prostriedkov štátneho rozpočtu.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, podkapotou.sk