kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Tisíce motoristov zúria: Prichádzajú im takmer trojročné pokuty po 150 eur za prejazd krátkym úsekom diaľnice

Možno by ste mali obálku s nepríjemnými správami očakávať aj vy. Stačilo, ak ste v roku 2017 prehliadli značku pri bratislavskom nákupnom centre Bory Mall.

„Prišla mi pokuta z decembra 2017 vo výške 150 eur za to, že som autom prešiel krátky úsek diaľnice za Bratislavou. Je možné, aby mi po takmer troch rokoch prišla takáto pokuta? Neexistuje v tomto prípade premlčacia doba?“ napísal nám čitateľ Erik, ktorý podobne ako ďalších vyše 30-tisíc motoristov za posledné týždne dostal do schránky obálku od Okresného súdu z Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Na prehrešky na cestách a možnosť ich pokutovania platí premlčacia lehota, v prípade jazdy po spoplatnenom úseku diaľnice bez uhradenej diaľničnej známky sú to dva, respektíve päť rokov (vysvetlenie uvedené nižšie). Teda ak sa incident odohral v decembri 2017, Národná diaľničná spoločnosť má právo vymáhať si pokutu vo výške 150 eur až do decembra 2022. A robí to práve teraz, pretože sa medzičasom vyriešil technický problém, pre ktorý neboli napríklad za rok 2016 udeľované pokuty za čiernu jazdu na diaľnici vôbec.

§ 139 Ukladanie pokút
(1) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej činnosti.
(2) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

Dôvod, pre ktorý sa doteraz hromadne neposielali pokuty za staršie správne delikty, spočíval v nedostatočných kapacitách Okresných súdov, ale po spustení systému s názvom Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností sa vniesol aj do vymáhania pokút poriadok. Aby sa stihlo udeliť pokuty včas, teda pred uplynutím troch rokov od spáchania správneho deliktu, musí Národná diaľničná spoločnosť konať rýchlo. A tu nachádzame dôvod, pre ktorý v uplynulých mesiacoch prichádzajú pokuty desiatkam tisícom ľudí.

Platí, že hoci sú pokuty vo výške 150 eur, ak sa motorista rozhodne vyplatiť ju do 15 dní od doručenia rozkazu, zaplatí o celých 50 eur menej. Teda do 15 dní stačí uhradiť pokutu vo výške iba 100 eur. Je to významne menej ako pred rokom 2016, keď boli pokuty vo výške až 300 eur udeľované za každý jeden deň jazdy na čierno. Ak niekto počas mesiaca vybehol na spoplatnený úsek bez platnej diaľničnej známky päťkrát, zaplatil až 1 500 eur. Nehovoriac, ak uvedený úsek motorista omylom využíval každý deň v mesiaci.

Dnes je možné pokutu vo výške 150, respektíve 100 eur udeliť iba jedenkrát mesačne.

Za jazdu po diaľnici bez zaplatenia zaplatíte vodičákom

Mnohí motoristi si neuvedomujú, že jazdou po spoplatnenom úseku diaľnice bez zaplatenia diaľničnej známky im môže službukonajúci policajt dočasne zadržať vodičský preukaz. Uvádza to Zákon o cestnej premávke 8/2009

§ 71 Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu
(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky (...)

To isté platí aj pre zdržanie osvedčenia o evidencii vozidla:

§ 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky,40)

Autor: redakce Autoviny

Zdroj: autoviny.sk