kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Vláda schválila ďalšie zmeny v TEČ. Vlastné značky budú mať prísnejšie kritériá. Jeden druh TEČ zaniká

Novinka z dielne rezortu vnútra zavádza viaceré zmeny vo vydávaní TEČ.

 

  • Po novom už nebude možné používať na TEČ hanlivé slová z cudzích jazykov.
  • Zavádza sa aj "plastová" forma poznávacej značky. Plug-in hybridy už viac nebudú "zelené".


Pred viac ako rokom vstúpili do platnosti zmeny legislatívy, ktoré priniesli nový formát tabuľky s evidenčným číslom (TEČ). Z roky zaužívaného formátu popisujúceho okres vydania evidenčného čísla sme prešli na náhodné reťazce znakov začínajúce písmenom A. Príchod nového dizajnu však spôsobil, že na našich cestách sa čoraz viac objavujú registračné značky od kreatívnych vodičov. Niektoré z nich sú úsmevné a niektoré zase mierne metúce. Vláda preto predložila ďalšiu novelu zákona, ktorá zavádza prísnejšie pravidlá pre vydávanie vlastných TEČ.

Žiadne hanlivé slová. Ani tie anglické…

Novela zákona z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony plánuje od 1. júla 2025 zaviesť viaceré prísnejšie pravidlá pre udeľovanie osobitých evidenčných čísel. Po novom tak nebude možné na tabuľke s evidenčným číslom používať hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré tvorí alebo evokuje takéto výrazy. Samotná novinka v § 124 sa však od 1.7.2025 týka aj slov v iných jazykoch ako je slovenský a to aj v prípade, že pôjde o postupnosť znakov pripomínajúcu hanlivé slovo.

Ďalšou novinkou je zmena v rovnakom paragrafe avšak v jeho písmene d) kde sa aktuálne znenie mení na: „Evidenčné číslo podľa odseku 2 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného čísla v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré tvorí alebo evokuje takýto text v slovenskom jazyku alebo v inom jazyku, alebo ktoré je zameniteľné s takýmito výrazmi.“

Nový materiál TEČ

Poslednou, nemenej dôležitou zmenou § 124, je zavedenie novej podmienky zakazujúcej vydanie TEČ začínajúcej písmenami EE, SS alebo ZZ.

Predkladaná novela mení aj možnosti materiálov, z ktorých môžu byť tabuľky s evidenčným číslom vyrobené. V súčasnosti je možné získať TEČ zo zliatiny ľahkých kovov alebo zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla. V dôsledku nezáujmu o druhú formu TEČ sa tak od tejto možnosti upúšťa. Naopak sa zavádza možnosť vytvorenia evidenčného čísla zo syntetického polyesteru, ak ide o tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C alebo M.

„Plastovú“ TEČ možno zlikvidovať

Samotná novinka pritom úzko súvisí s novými podmienkami pre vydávanie značiek. § 115 pojednávaného zákona totiž po novelizácii obsahuje nasledujúce znenie: „Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M vyhotovená podľa § 123 ods. 3 písm. a), je povinný po zaevidovaní vozidla vrátiť tabuľku subjektu, od ktorého ju prevzal. Držiteľ vozidla, ktorému bola vydaná tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M alebo C vyhotovená podľa § 123 ods. 3 písm. b), je povinný po zaevidovaní vozidla znehodnotiť tabuľku.“

Z toho teda jasne vyplýva, že tabuľky obsahujúce písmeno C alebo M je možné vydávať len na obmedzený čas v syntetickom polyesterovom vyhotovení. Následne, ak vodič už nebude danú tabuľku potrebovať, nemusí ju vracať, ale môže ju jednoducho zlikvidovať. Takáto TEČ je podľa novely spoplatnená poplatkom vo výške 5 eur.

Plug-in hybridy bez zelených značiek

Poslednou zásadnou zmenou z hľadiska alternatívnych pohonov je vyňatie plug-in hybridov z možnosti získania „zelenej“ TEČ začínajúcej písmenami EL. Novela totiž jasne definuje, že takúto poznávaciu značku môžu získať len elektrické vozidlá alebo vozidlá s vodíkovým pohonom.


Autor: David Hecl
Zdroj: autoviny.sk