kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Inšpekcia skontrolovala predajcov áut, opäť so zlým výsledkom. Stáčanie kilometrov je stále aktuálne, tvrdí vo vyhodnotení

Najmenej stočené vozidlo malo odometer upravený o 18 517 km.

 

  • Problémom sú tiež inzeráty bez uvedenia počtu kilometrov a VIN čísla.


SOIka kontrolovala predajcov vozidiel

V druhej polovici minulého roku Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uskutočnila rozsiahlu kontrolu subjektov, ktoré predávajú cestné motorové vozidlá kategórie M1 na území Slovenskej republiky. Táto inšpekcia bola realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Kontrolná akcia prebiehala od júla do októbra 2023 u vybraných právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí predávajú, uvádzajú, sprístupňujú, ponúkajú alebo inak sprostredkovávajú predaj cestných motorových vozidiel. Inými slovami išlo o autobazáre a inzertné portály predávajúce ojazdené vozidlá.

Zámerom kontroly bolo overiť dodržiavanie zákonných ustanovení, podľa ktorých je zakázané:

Predávať, sprístupňovať, ponúkať alebo inak sprostredkovať predaj vozidiel, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra – počítadla najazdených kilometrov (pozn. tachometer meria otáčky v čase)

uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu v SR vozidlá bez uvedenia identifikačného čísla vozidla (VIN) a uvedenia údaju o celkovej prejdenej vzdialenosti ku dňu zverejnenia ponuky.


Aké sú tresty za predaj stočených vozidiel?

SOI disponuje priamym prístupom do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), kde má sprístupnené všetky výpisy zobrazujúce históriu najazdených kilometrov, tzv. ODO-Passy. Ak na vozidle došlo k manipulácii stavu odometra pred kúpou a pri predaji nebol priložený ODO-Pass môže SOI uložiť subjektu pokutu od 3 000 do 100 000 EUR.

Pri opakovanom porušení zákona má právo zrušiť takémuto subjektu živnosť. Manipulácia s najazdenými kilometrami je podvodom, ak došlo k uvedeniu do omylu a nezákonnému obohateniu.

Trestným činom podvodu sa stáva naplnením skutkovej podstaty trestného činu, a teda uvedením do omylu a spôsobením finančnej ujmy prevyšujúcej sumu 266€.

Výnimkou ostávajú prípady a zákonom ustanovený zákaz neplatí, ak je informácia o „stočení“ kilometrov nezatajená a k vozidlu je pripojený výpis z RPZV, tzv. ODO-Pass. Cena vozidla sa často zásadným spôsobom odvíja od počtu najazdených kilometrov. Zverejnenie skutočného stavu odometra umožní kupujúcemu dohodnúť adekvátnu trhovú cenu, zodpovedajúcu reálnemu stavu.

Autá boli priemerne stočené o 47-tisíc kilometrov

Výsledky kontroly zistili nedostatky u 8 z 50 kontrolovaných predajcov, čo predstavuje 16%. Kontrole bolo podrobených celkovo 245 motorových vozidiel, pričom porušenie zákazu „stáčania“ kilometrov bolo zistené v 9 prípadoch. Najviac pochybení bolo zistených v Nitrianskom kraji, s nulovým počtom pochybení skončili Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj. (zdroj: soi.sk)

Porovnaním dát z RPZV a hodnotou nájazdu zobrazenou na odometroch vozidiel podrobených kontrole sa ukázalo, že priemerná hodnota stočených kilometrov bola 47 000 km.

Najmenší zistený rozdiel bol 18 517 km a najviac bolo vozidlo „stočené“ o 110 123 km.

Percentuálny podiel motorových vozidiel so zistením neoprávnenej manipulácie s odometrom v závislosti od kraja v SR (zdroj: Výsledky kontroly SOI, 2023)


Inšpekcia preverila aj internetových predajcov

Okrem „kamenných“ autobazárov sa inšpektori zamerali aj na internetové portály ponúkajúce ojazdené vozidlá. Pochybenie pri zverejnení VIN čísla, a/alebo zverejnení stavu odometra sa preukázalo u 13% kontrolovaných subjektov. Previerke podrobili celkovo 63 portálov a 961 motorových vozidiel (zdroj: soi.sk).


Zákaz v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z.                       2018                2020                  2023
„Stáčanie“ km                                                               25                     9                       16
Neuvádzanie VIN a prejdenej vzdialenosti                        42                    11                      13


Počet prevádzkových jednotiek s nedostatkom v % v rokoch 2018, 2020 a 2023

Ako sa dajú sledovať najazdené kilometre priebežne?

V súčasnosti právna úprava umožňuje výrobcom a zástupcom výrobcov, certifikovaným miestam opravy a osobám vykonávajúcim diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel zapísať do RPZV aj staršie údaje dopĺňajúce históriu záznamov vozidla, ak takými údajmi disponujú.

V prípade doplnenia historických údajov je výrazne obmedzená možnosť ponúkať na trhu jazdené vozidlá s neoprávnenou manipuláciou s odometrom, nakoľko spotrebiteľ má v takomto prípade možnosť overenia reálneho stavu jazdeného vozidla a jeho odometra.


Grafické znázornenie najmenšieho, priemerného a najväčšieho zisteného rozdielu „stiahnutých“ kilometrov (zdroj: Výsledky kontroly SOI, 2023)

Register prevádzkových záznamov vozidiel je transparentný vnútroštátny register, ktorý vďaka pravidelným záznamom od oficiálnych prispievateľov značne obmedzuje podvodné praktiky špekulantov. Neustále pribúdajúci počet referenčných záznamov zvyšuje hodnovernosť overenia vozidla a ochranu práv spotrebiteľov pred nekalými praktikami.

„Priestor na manipuláciu sa frekvenciou záznamov zmenšuje a prípadná manipulácia a podvodník sú ľahšie odhaliteľní. Denne do RPZV pribúda viac ako 10 000 záznamov od takmer 2 500 autoservisov, autobazárov, poisťovní, lízingových spoločností a iných zákonom definovaných subjektov, tzv. prispievateľov“, hovorí Ing. Róbert Zrubák, konateľ spoločnosti IRIS IDENT, s. r. o., ktorá je Technickou službou kontroly originality a správcom RPZV.


Stáčanie kilometrov je stále aktuálne

Problematika stáčania kilometrov u jazdených motorových vozidiel je na Slovensku stále aktuálna. Mnohí spotrebitelia pri kúpe vozidla ani nevedia, že zo strany podnikateľov/predajcov k takémuto konaniu dochádza, sumarizuje na záver správy Slovenská obchodná inšpekcia.

Neoprávnená manipulácia so stavom odometra predstavuje na Slovensku pretrvávajúci problém. Zamedziť finančnej strate, ohrozeniu bezpečnosti, či nečakaným výdavkom na opravy môže kupujúci overením vozidla pred jeho kúpou.

Najjednoduchšie je ODO-Pass žiadať od predávajúceho a bezplatne overiť jeho pravosť na webovom sídle RPZV. V prípade potreby je vhodné doplniť komplexné overenie vozidla.

„RPZV vytvoril základ pre systémové riešenie podvodov spojených s manipuláciou najazdených kilometrov dokonca na medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom platformy EUCARIS je prepojený s obdobnými registrami v EÚ. Plánované technicko-legislatívne zmeny prinesú ďalšie zvýšenie úspešnosti odhaľovania aj týchto manipulácii na pracoviskách kontroly originality vozidiel“ dodal R. Zrubák.

SOI plánuje aj naďalej sledovať vnútorný trh s cieľom odhaľovať a trestať porušenia zákazu ustanovené v zákone č. 106/2018 Z.z. Kupujúcim odporúčame dôverovať overeným informačným zdrojom a pri kúpe ojazdeného vozidla vyberať spoľahlivých predajcov.


Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk